Op 18 juni 2018 werd een nieuwe wet op de mede-eigendom gestemd. Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 en treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

Enkele van de meest opmerkelijke wijzigingen:

  • Voor de meeste beslissingen betreffende werken aan de gemene delen was vroeger een 3/4 meerderheid nodig. Dit wordt een 2/3 meerderheid
  • Waar vroeger de syndicus soms toestemming nodig had van de Algemene Vergadering om een procedure te starten tot inning van door mede-eigenaars verschuldigde bedragen, is dit nu niet meer nodig. De syndicus mag zelf de procedure starten.
  • Een reservefonds wordt verplicht voor gebouwen ouder dan 5 jaar. Aan deze verplichting kan slechts uitzonderlijk worden ontsnapt.
  • Invoering van het principe dat de betaler beslist. Wie voor bepaalde werken of diensten niet hoeft mee te betalen, mag er niet over mee beslissen (lees: stemmen) op de Algemene Vergadering.
  • Overheveling van een aantal bepalingen het Reglement van Mede-Eigendom (de statuten, een authentieke akte) naar het Reglement van Inwendige Orde (het huisreglement, een onderhands document). Het gaat hier om bepalingen met betrekking tot de samenstelling, de samenroeping en de organisatie van de AV, de aanstelling en de bevoegdheden van de syndicus, etc… Dit heeft tot gevolg dat het wijzigen van deze bepalingen geen bezoek bij de notaris meer vereist en dus vlotter en goedkoper kan.

Tegelijkertijd werd artikel 27 van de Hypotheekwet gewijzigd. Hierdoor wordt de Vereniging van Mede-Eigenaars nu een bevoorrecht schuldeiser ten opzicht van mede-eigenaars met achterstallen. Het voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars neemt rang ná het voorrecht van de gerechtskosten, het voorrecht van de niet-betaalde verzekeraar en eventueel andere eerdere ingeschreven voorrechten. Het voorrecht geniet wél voorrang op mogelijke hypothecaire schuldeisers. Dit is zonder meer baanbrekend te noemen.

Wij blijven ons als specialisten in het beheer van mede-eigendommen uiteraard bijscholen omtrent de materie. Uiteraard informeren wij ook onze klanten, de mede-eigenaars, individueel. Dit zal gebeuren op de respectievelijke eerstvolgende Algemene Vergaderingen, waar ook tijd zal vrijgemaakt worden om eventuele vragen dienaangaande te beantwoorden.

Op 1 januari zal ook onze site, meer bepaald de pagina ‘wetgeving mede-eigendom’ worden aangepast zodat de geldende wetgeving vanaf dan ook actueel wordt weergegeven en kan worden opgezocht.